Kadra

Brychcy

Mgr inż. Alicja Brychcy

Koordynator operacji SIR w województwie opolskim

Specjalista ds. rozwoju regionalnego

W 2009 roku ukończyła studia na kierunku ochrona środowiska, specjalność ochrona powierzchni gleby na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2008 roku odbyła staż zagraniczny w The Technological Education Institutes
w Mesolonghi, Grecja. Od 2010 roku pracuje w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego na stanowisku –  Specjalisty ds. rozwoju regionalnego w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ekologii, Ochrony Środowiska i Regionalne Centrum Ekoenergetyki, realizując projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii  i edukacji ekologicznej. Od 2010 roku koordynuje także międzynarodową wymianę dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w Klubach 4H z województwa opolskiego i Stanu Indiana (US). Brała czynny udział w organizacji Wojewódzkich Konkursów Wiedzy o OZE, Konkursu fotograficznego pt.: „Opolskie odnawialne źródła energii w obiektywie”, międzynarodowych i krajowych konferencji m.in. „EuropeOZE”, „Wielopłaszczyznowe bezpieczeństwo energetyczne”. Ponadto uczestniczyła w przygotowaniu dokumentu pt.: „Ekspertyza oceniająca stopień realizacji Planu rozwoju odnawialnych źródeł energii
w województwie opolskim wraz z określeniem bilansu energetycznego województwa” oraz publikacji naukowej pt.: ”Odnawialne źródła energii  w województwie opolskim – aspekt techniczny, ekonomiczny i przyrodniczy”. Od 2011 roku jest członkiem Akademii Edukacyjnej RCE – W przyjaźni ze Słońcem”.

Obecnie realizuje zadania z obszaru innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

e-mail: alicja.brychcy@oodr.pl


Wiatkowski

Dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UW

 Kierownik naukowy Zespołu SIR

(zarządzenie nr 11/15 Dyrektora OODR z dnia 28.10.2015 r.)

 

Zatrudniony w samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent kierunku inżynieria środowiska (specjalność inżynieria wodna i sanitarna wsi) na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) we Wrocławiu. Na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu obronił w marcu 2004 r. doktorat w dyscyplinie kształtowania środowiska (specjalność: inżynieria  i gospodarka wodna) a w listopadzie 2011 r. na tej Uczelni odbyło się także jego kolokwium habilitacyjne. Na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Możliwości poprawy jakości wody w zbiornikach retencyjnych” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność gospodarka wodna, ochrona wód,  hydrologia. W latach 1997–1998 odbył studia zagraniczne w Brandenburgische Technische Universität  w Cottbus (Niemcy), a w latach 2002–2003 studia podyplomowe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój. W 2008 r. zrealizował staż naukowy (stypendium DAAD) na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, a w 2009 r. w IMGW we Wrocławiu – RSHM w Opolu. Od 2011 roku współpracuje z Regionalnym Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie.

Profesor Mirosław Wiatkowski jest autorem około 140 prac z zakresu inżynierii  i kształtowania środowiska, hydrologii i gospodarki wodnej oraz energetyki wodnej. Zainteresowania badawcze: ochrona hydrosfery, ochrona i poprawa jakości wód, procesy hydrologiczne w zlewniach, gospodarka wodna, mała retencja wodna i odnawialne źródła energii.

Redaktor naukowy czasopisma pt.: „Dialog Energetyczny – platforma energetyki konwencjonalnej i odnawialnej.

e-mail: miroslaw.wiatkowski@gmail.com


Szwedziak

Dr. hab. inż. Katarzyna SZWEDZIAK, prof. PO

OODR SIR – współpraca

 

Kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów na Politechnice Opolskiej. W 2012 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego
w dyscyplinie inżynieria rolnicza, specjalności: technologia przemysłu rolno-spożywczego. Główne zainteresowania naukowe to ocena jakości produktów i surowców, komputerowa analiza obrazu, sztuczne sieci neuronowe, odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie
w przemyśle rolno- spożywczym. Jest autorem ponad 80 publikacji i ekspertyz, zarówno polskich jak i zagranicznych. Odbyła staże
w Polsce i za granicą. W latach 2005-2013 w ramach programu Erasmus odwiedziła uczelnie w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Czechach i w Niemczech. W ramach współpracy  z Instytutem Konfucjusza odwiedziła również uczelnię w Pekinie. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej jak również Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oddział Kraków. Ponadto jest członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowych Warsztatów: Nauka, technika, zdrowie  i życie, które odbywają się cyklicznie od 2002 roku. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymała nagrodę Rektora Politechniki Opolskiej.  Laureatka Nagrody przyznanej przez Jury VI Giełdy Innowacji w kategorii „Wynalazek” – tytuł rozwiązania „Sposób i układ do oceny produktów rolno-spożywczych
z wykorzystaniem analizy obrazu i sieci neuronowych” (Politechnika Opolska, 2008). Asesor  oceniający wnioski o dofinansowanie projektów składane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.4. „Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny”. Reprezentantka Politechniki Opolskiej, w Sieci Naukowej „Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich (AgEngPol)”. Brała udział  w przygotowaniu wniosku
o otwarcie na Politechnice Opolskiej  kierunku studiów Technologia Żywności i Żywienia Człowieka  (rekrutacja 2010).

e-mail: k.szwedziak@po.opole.pl